کمپرسور اسکرو Ts-ff seris فولاد مبارکه اصفهان

درباره پروژه

کمپرسور اسکرو Ts-ff seris فولاد مبارکه اصفهان

اطلاعات پروژه

تاریخ پروژه : خرداد 1393

اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان