جک پالت تمام دستی

جک پالت شاخک کوتاه

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر

جک پالت دستی 2 تن

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر

جک پالت توزین دار

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر

جک پالت دستی 3 تن

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر

جک پالت 5 تن

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر

جک پالت ضد زنگ

 • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
 • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر