فرم درخواست خدمات

در صورت تقاضای قطعات و خدمات از واحد خدمات پارسی صنعت، فرم زیر را تکمیل نمایید.

ارسال اطلاعات به منزلۀ درخواست قطعات و خدمات بوده و واحد خدمات پارسی صنعت از لحظه دریافت فرم، برنامه ریزی برای ارسال قطعات و اعزام نیرو را شروع خواهد کرد.

لذا خواهشمند است با دقت و اختیار کامل از جانب مسئول مربوطه کارخانه، فرم زیر را تکمیل نمایید.

موفق و پیروز باشید.