فرم درخواست لیفتراک و بالابر

    اگر دقیقا نمی دانید چه بالابر نیاز دارید، هیچ گزینه ای را انتخاب نکنید.
  • راجع به شرایط خاص مکانی مثل: جنس و سطح مکان مورد استفاده، نوع آب و هوای محیط سردخانه ای، رطوبت دار، استفاده در فضای بسته و یا بدون سقف و ... توضیح دهید.
  • اگر دقیقا نام، مدل و یا کد دستگاه مورد نظر را می دانید، بنویسید.