بالابر تلسکوپی

بالابر ۳۶ متری

  • ارتفاع کاری : ۳۵/۷ متر
  • ارتفاع بالابری : ۳۳/۷ متر
  • ظرفیت : ۱۲۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم

بالابر ۲۷ متری

  • ارتفاع کاری : ۲۷ متر
  • ارتفاع بالابری : ۲۵ متر
  • ظرفیت : ۲۰۰ کیلوگرم