داک لولرها

داک لولر 6 تا 15 تنی

  • ارتفاع بسته شده ( عمق چاهک ) : ۶۱ یا ۸۱ سانتیمتر مطابق با جدول ابعاد
  • مجموع عرض لبه ها : ۵۰ سانتیمتر در RH1 و ۱۰۰ سانتیمتر در RH2
  • ظرفیت عبوری : ۶۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ کیلوگرم