میز بالابر هیدرولیکی

میز بالابر 3 تن

  • کورس بالابری : ۰/۸ متر
  • عمق چاهک موردنیاز : حدود ۸۰ سانتیمتر
  • ظرفیت : ۳۰۰۰ کیلوگرم

میز بالابر 10 تن

  • کورس بالابری : ۰/۴ متر
  • عمق چاهک موردنیاز : حدود ۰/۷ سانتیمتر
  • ظرفیت : ۱۰۰۰۰ کیلوگرم

میز بالابر 1 تا 2 تن

  • کورس بالابری : ۲ متر
  • عمق چاهک موردنیاز : حدود ۶۶ سانتیمتر
  • ظرفیت : ۲۰۰۰ کیلوگرم